Župany
  • info@alotex.sk
  • 908 656 347
 • NOVINKY NA EMAIL

  Alotex   /   Obchodné podmienky

  Obchodné podmienky

  1. Kontaktné údaje predávajúceho

  Názov: ALOTEX Group s.r.o.
  Sídlo: Ropice 185, 73961 Třinec
  IČ: 29462088
  CZ29462088
  Telefón: 908 656 347
  Email: info@alotex.cz

  EET (od 1. března 2017): Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  2. Informácie

  Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

  Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené tu .

  Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

  Potvrdenie obsahu zmluvy uzatvorené v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne zjednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

  Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

  Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú predávanému tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak v popise tovaru.

  3. Doručovanie tovaru

  Objednávky tovaru označeného skladom prijaté v pracovné dni do 10. hodiny odosielame v ten istý deň.

  Tovar zasielame do 1 pracovného dňa, ak je tovar označený skladom pri vybranej variante produktu. V prípade bezhotovostnej úhrady tovaru, expedujeme zásielku po pripísaní čiastky na náš bankový účet.

  Všeobecné ustanovenia doručovania:

  Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 10 dní od potvrdenia objednávky, ak pri jednotlivom tovare nie je uvedená iná lehota na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

  Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenia a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

  Ak kupujúci o to požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

  Cena a spôsob doručenia (informácie na prevzatie tu)

  Ak nedodrží predávajúci lehotu pre dodanie alebo odoslanie tovaru (ktorá bola kupujúcemu oznámená emailom), ponúkne mu telefonicky zľavu z kúpnej ceny. Ostatné nároky kupujúceho tým nie sú dotknuté.

  4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

  Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru alebo vykonania platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

  Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť pred odosláním tovaru. Informujte nás prosím pred odoslaním zásielky, aby nevznikala zbytočná škoda na prepravných nákladoch.

  Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dennej lehote. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

  Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

  Ak kupujúci vracia tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci vyššie uvedené platby do 7 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcemu.

  Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho do vrátenej čiastky.

  Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluvách na dodanie tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, pri tovare, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vyňatý z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ich nemožno vrátiť.

  Čiastočné odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie časti objednávky): V prípade dodávky, kde bolo poštovné zadarmo a vracia sa časť objednávky, je hodnota započteného poštovného vo výške Vami zvolenej prepravy a spôsobu platby tj (4,4-6,5 EUR), pokiaľ čiastka ponechaného tovaru bude nižšia, než suma pre hranicu poštovného zdarma v dobe Vašej objednávky. Korekcia ceny je aj v prípade, kedy po odpočítaní vráteného tovaru nie sú splnené podmienky akcie alebo objemové a vernostné zľavy, alebo zľavového kupónu, ktorý mal finančný limit, ak akcie / zľava bola súčasťou objednávky a je uvedená na doklade.

   

  Vzor / on-line formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.

  5. Práva a povinnosti z chybného plnenia 

  Akosť pri prevzatí

  Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnené očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť, nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvných parametrom), jedná sa o chyby tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

  Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie chyby alebo na  primeranú zľavu z ceny ; ak to nie je povahe chyby neúmerné (najmä ak nemožno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez chýb alebo nové komponenty bez chýb, ak sa týka chyba len tejto súčasti.

  Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

  Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že chyba tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

  Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

  Pri predávaní použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

  Zákonné práva z chýb 

  Predávajúci zodpovedá za chyby vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

  V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať  pri chybe, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy  (bez ohľadu na to, ak ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):

  • odstránenia chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;
  • bezplatné odstránenie chyby opravou;
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny;
  • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

  Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

  Pri chybe, ktorá znamená  nepodstatné porušenie zmluvy  (bez ohľadu na to, ak ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

  Ak sa vyskytla odstrániteľná chyba po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú chybu alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

  Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

  6. Vybavenie reklamácie

  Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

  Formulár na stiahnutie tu.

  Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

  Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

  Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie plynie od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

  Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o potrebe odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia chyby, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

  Ak odmietne predávajúci odstrániť chybu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

  Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

  Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky emailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

  Pri oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

  7. Ochrana osobných údajov

  Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

  Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom okrem zmluvného dopravcu za účelom dodania tovaru.

  Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie k marketingovým či obchodným účely.

  Predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu vlastné obchodné oznámenia, a to len do doby, než kupujúci predávajúcemu oznámi, že zasielanie chce ukončiť.

  Toto oznámenie kupujúci môže urobiť na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

  Obchodné oznámenia obsahujú automatizovaný odkaz pre jednoduché odhlásenia. Ručnú žiadosť o odhlásenie je potrebné zaslať na info@alotex.sk

  8.Rriešenie sporov

  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

  Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

  Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

  Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

  Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

  Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

  Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

  9. Ostatné

  Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

  Predávajúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

  Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

  Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

  Tieto obchodné podmienky v aktuálnom znení sú účinné od 1. januára 2014. Dátum poslednej revízie obchodných podmienok podľa platnej legislatívy: 1. januára 2014


  Online riešenie sporov

  S platnosťou od 15. februára 2016 zriadila Európska komisia platformu pre mimosúdne riešenie sporov, ktorá umožňuje spotrebiteľom riešiť spory týkajúce sa ich online objednávok bez nutnosti súdneho procesu. Tento proces riešenia sporov je k dispozícii na nasledujúcom externom odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Bohužel nejsme povinni a nemůžeme se řešení sporů alternativní (mimosoudní) cestou zúčastnit. Ohledně reklamací nás prosím kontaktujte na následující emailové adrese: info@alotex.cz 

  Elektronická evidencia tržieb

  "Podľa českého zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správca dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín."